Joomla TemplatesJoomla HostingWeb Hosting
Forside Takster

Kværkeby Vandværk

Kværkeby Vandværk

12-05-2018: Persondatapolitik

Som mange sikkert har hørt træder EU's persondataforordring i kraft pr. 25. maj 2018 og indeholder en række nye og ænrdrede regler for, hvordan virksomheder skal behandle personoplysninger.

Persondatapolikken for Kværkeby Vandværk kan ses her.

11-05-2018: Status på ombygning af vandværk

Ombygningen af selve vandværket er færdig, og efter en længere indkøringsperiode begyndte vi at levere eget produceret vand fredag d. 13. april kl. 13.30. Tilbage udestår noget jordarbejde og reetablering af arealet omkring vandværket, dette arbejde forventes afsluttet indenfor de næste par måneder. Bestyrelsen planlægger et Åbent Hus arrangement i efteråret hvor vi inviterer alle interesserede indenfor.

11-05-2018: Ny indvindingstilladelse

Kværkeby Vandværk har fået fornyet indvindingstilladelsen som er gældende for de næste 30 år. Læs mere her.

05-05-2018: Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling onsdag d. 25. april 2018.

Referat og årsrapport kan læses her.

02-05-2018: VVM-screenings-afgørelse

Ringsted Kommune har vurderet, at vandindvindingen via 2 boringer til Kværkeby Vandværk ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan læses her.

20-01-2018: Indkøring af vandværket er påbegyndt

Ombygningen er nu næsten afsluttet og vi er gået i gang med indkøringsfasen.

I de kommende uger vil der blive pumpet vand gennem de nye trykfiltre, og denne indkøring vil fortsætte indtil vandkvaliteten er i orden. Fjellebro Vandværk vil fortsætte med at levere vand i hele indkøringsperioden.

alt

28-12-2017: Aflæsning af Kamstrup vandmålere

Kværkeby Vandværk vil fjernaflæse alle Kamstrup vandmålere pr. 31/12/2017. Endelig årsopgørelse og første aconto opkrævning bliver fremsendt i februar 2018.

Godt Nytår!

17-12-2017: Renovering af rentvandstank

Arbejdet skrider planmæssig frem og der bliver stadigvæk arbejdet på de nye installationer inde på vandværket. I uge 51 påbegyndes nedvaskning, renovering og rengøring af rentvandstanken som kan rumme 140 m3.

alt

Vi forventer at kunne starte vandværket op medio januar - og derefter vil der gå nogle uger med indkøring af de nye filtre før at vi kan levere vand igen.

Bestyrelsen ønsker alle en Glædelig Jul.

02-12-2017: Ny fældebeholder

For at vandværket kan leve op til de nye krav er der nedgravet en fældebeholder, hvor returskyllevandet fra trykfiltrene skal bundfælde i 24 timer før det pumpes i kloak.

alt

25-11-2017: Nye trykfiltre

De to nye trykfiltre er kommet på plads i filtersalen og i de kommede uger bliver hele maskininstallationen færdiggjort.

alt

alt

I uge 48 bliver den nye fældebeholder på 15m3 gravet ned foran vandværket og så skulle gravearbejdet gerne være overstået.

11-11-2017: Ny råvandsledning

Den nye råvandsledning til den nye pumpestation på Bøstofte er ved at blive svejst sammen.

Indenfor den nærmeste tid vil ledningen blive gravet ned som en styret underboring som sparer tid og giver et minimum af gener for lodsejere, trafik og miljø, idet den kan placeres i jorden uden opgravning.

alt

alt

19-10-2017: Opbygning af nye rum er afsluttet

Håndværkerne er nu færdige med at larme/støve indvendigt, nedenfor ses den 'nye' filtersal med god loftshøjde. De kommende uger vil der blive arbejdet på omlægning af kloak på vandværkets grund og etablering af en råvandsledning fra en helt ny boring på Bøstofte.

alt

01-10-2017: Nedbrydningen er afsluttet

Ombygningen forløber efter planen, og de kommende uger påbegynder opbygningen af nye rum i vandværket.

alt

alt

17-09-2017: Nedbrydningen er startet

Opbygningen af vandværket er nu godt i gang. Entreprenører har fjernet alt inventar/maskineri, og er startet på nedbrydning af det åbne sandfilter og iltningstårnet, da det ikke skal bruges mere.

Nedbrydningen fortsætter i uge 38.

Nedbrydning af sandfilter

Som erstatning for det åbne sandfilter, vil det ombyggede vandværk have lukkede trykfiltre, hvor filtrering og iltning af vandet sker i et helt lukket system. På Silhorko's hjemmeside er der en uddybende forklaring på hvordan et trykfilteranlæg fungerer.

Tegning af det nye vandværk:

Bygningstegning

02-09-2017: Ombygning af vandværk starter

Mandag d. 4. september 2017 starter en totalrenovering af Kværkeby Vandværk.

Dette betyder, at vi vil få leveret vand fra Fjellebro Vandværk, indtil ombygningen er afsluttet i starten af 2018.

Kværkeby Vandværk er opført i 1968 og vil være et fuldt moderne vandværk efter ombygningen som udføres af Silhorko. Ombygningen er finansieret over 20 år og medfører ingen prisstigninger.

Vi glæder os til at vise det nye vandværk frem, når ombygningen er gennemført.

Nyheder om projektet vil blive lagt op her på hjemmesiden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

02-04-2017: Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kværkeby Vandværk

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.30 i Klubhuset ved Kværkeby Idrætsplads

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vel mødt

Bestyrelsen

08-01-2017: Aflæsning af vandmålere

Godt nytår!

Vandværket har fjernaflæst alle vandmålere pr. 01-01-2017 og årsopgørelse og opkrævning for 1. halvår fremsendes i slutningen af januar via BS eller opkrævning.

12-04-2016: Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. april 2016.

Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.

10-02-2016: Årsopgørelse og 1. aconto 2016

Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto er udsendt.

Vandværket vil gerne opfordre alle til at tilmelde betaling til BetalingsService så man undgår at blive opkrævet faktura gebyr fremover (kr. 39,00 pr. gang) og rykkergebyr (kr. 93,75 pr. rykker) ved for sen betaling.

Betalingsfristen er 20. februar 2016.

31-12-2015: Fjernaflæsning af din vandmåler

Året går på held og ligesom tidligere år vil vandværket fjernaflæse din vandmåler pr. 31-12-2015. Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto 2016 fremsendes ultimo januar via BS, elektronisk girokort i netbank eller brev.

Vandværket opfordrer alle til at tilmelde deres betaling til BS for at holde vores administratoinsomkostninger nede - og sikre betaling til tiden. Rykkergebyr ved for sen betaling er kr. 100.

Venlig hilsen / Godt nytår

Bestyrelsen

11-05-2015: Tilbud om gratis sløjfning af gamle ubenyttede brønde og boringer.

Kværkeby Vandværk er med i Ringsted Vandsamarbejde I/S. Samarbejdet består af de private vandværker i Ringsted Kommune, HOFOR (tidligere Københavns Energi) og Ringsted Forsyning.

Ringsted Vandsamarbejdes vigtigste opgave gennem årene har været at stå for lukning af gamle ubenyttede brønde og boringer. Gamle brønde og boringer virker som åbne sår ned til grundvandsmagasinet, og hullerne skal derfor lukkes forsvarligt, så vi modvirker, at grundvandet forurenes, og at vi derved er med til at sikre rent drikkevand til kommende generationer.

Har du kendskab til en gammel brønd/boring kan Ringsted Vandsamarbejde tilbyde at afholde alle udgifter i forbindelse med en sløjfning, ligesom Vandsamarbejdet står for alle praktiske foranstaltninger og indberetninger.

Find flere oplysninger på Ringsted Vandsamarbejde's hjemmeside, i deres folder⌂eller kontakt Kværkeby Vandværk på 42730201 såfremt du har en gammel brønd/boring som vi skal kigge på.

01-04-2015: Referat fra ordinær generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 24. marts 2015 og referatet kan læses her.

02-01-2015: Fjernaflæsning af vandmåler

I år skal du IKKE aflæse og indberette målerstand vandværket vil fjernaflæse din Kamstrup måler. Årsopgørelse og opkrævning for 1. aconto fremsendes sidst i januar via BS, elektronisk girokort eller post. Husk at checke din netbank/elektronisk girokort hvis du endnu ikke er tilmeldt BS.
Godt nytår

01-01-2015: Ændret vandafgift
Staten har hævet vandafgiften fra 6,13 til 6,53 kr. pr. m3 (excl. moms) i 2015. Se SKATs hjemmeside for yderligere oplysninger.

19-10-2014: Vandspild - stadig i fokus!
Venligst kontakt vandværket på 42730201 såfremt der observeres noget usædvanligt, f.eks. blød jord eller rindende vand i kloakken.

26-05-2014: Nyt tag på vandværket
Vandværket har fået nyt tag (med hældning), da det gamle ikke længere kunne holde tæt.

Nyt tag på Kværkeby Vandværk

Afgifter

I 2012 vedtog Folketinget at indføre en ny afgift på ledningsført vand gældendre frem til 2017. Venligst se.SKATs hjemmeside.som beskriver reguleringen af denne afgift de kommende år.

Vandprøver

Se resultatet af den seneste vandprøve.

 
Søg