Kværkeby Vandværk

DIT LOKALE VANDVÆRK

LINKS

---

Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig

Databasen indeholder information om mere end 280.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Link: Kværkeby Vandværk

Link: Boring, Nordbæksvej

Link: Boring, Bøstofte

Danske Vandværker er en sammenslutning af forbrugerejede
vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca.
2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af Danske Vandværker, herunder Kværkeby
Vandværk.

Vi skal passe på vores grundvand, for vi bor og lever oven på det. Danske Vandværker har lavet en lille Pixiebog om sprøjtefri haver – du kan hente bogen her.

Se også videoen.

Ringsted Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og boringer

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer.

Er der en brønd eller boring på din ejendom?

Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd/ boring på din ejendom kan du henvende dig til Kværkeby Vandværk på bestyrelse@kvaerkeby-vandvaerk.dk, som kan hjælpe dig videre.

Det er gratis…

De private vandværker i Ringsted kommune har sammen med HOFOR A/S og Ringsted Forsyning dannet Ringsted Vandsamarbejde I/S, som skal sikre rent drikkevand til vores brugere.

Ringsted Vandsamarbejde tilbyder at sløjfe (lukke) ubenyttede brønde eller boringer for grundejere i Ringsted Kommune ganske gratis!

Kontakt os!

Vi vil gerne have kendskab til alle brønde og boringer– også dem, som har været ude af drift i mange år. Har du en ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, så klik på 

 

for at få mere information om tilbuddet om gratis sløjfning. Hvis du ønsker din brønd sløjfet gratis kan du udfylde et

og sende det til Kværkeby Vandværk. Så kommer din brønd på venteliste til sløjfning.

Arbejdet med at lukke brønde og boringer udføres af kompetente, certificerede brøndborere på en måde hvor der opstår mindst muligt gene for grundejeren.

Vandsamarbejdet prioriterer at sløjfe ubenyttede brønde og boringer tæt ved vandværker først, men står din brønd på ventelisten kommer den med i prioriteringen for øvrige brønde og boringer. Ofte kommer de hurtigt med i sløjfningen.

Copyright © 2024 Kværkeby Vandværk

Scroll to Top